2018 Agendas

Thursday, August 30, 2018 (Bill Hearing- 29.10 (d) )

Tuesday, August 14, 2018 (Bill Hearing- 29.10 (c) )

 

Wednesday, August 8, 2018 (Bill Hearing)

 

Tuesday, July 3, 2018 (Bill Hearing)

 

Tuesday, June 19, 2018 (Bill Hearing)

 

Wednesday, June 6, 2018 (Bill Hearing)

 

Tuesday, May 15, 2018 (Bill Hearing)

 

Tuesday, May 1, 2018 (Bill Hearing)

 

Tuesday, April 17, 2018 (Bill Hearing)

 

Tuesday, April 3, 2018 (Bill Hearing)

 

Wednesday, March 7, 2018 (Joint Informational Hearing)

 

Tuesday, January 16, 2018 (Bill Hearing)

 

Tuesday, January 9, 2018 (Bill Hearing)